Privacy en disclaimer

Privacy en disclaimer

Disclaimer/Exoneratie

Deze website, www.nadb.eu, hierna te noemen “deze website”, wordt gemaakt en onderhouden in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Algemene Danssport Bond (NADB) te Enschede, Nederland, hierna ieder voor zich zowel als gezamenlijk te noemen “wij”.

Aan het vervaardigen en onderhouden van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Wij zijn ons volledig van bewust van onze taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Desondanks aanvaarden wij geen aansprakelijkheid, van welke aard dan ook, voor onjuistheden en onvolkomenheden die mogelijk in de informatie en/of publicaties op de website voorkomen.

Hoewel het streven er op is gericht dat deze website continue toegankelijk is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid, van welke aard dan ook, als gevolg van het feit dat deze website op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is.

Deze website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging op elk door ons te bepalen willekeurig moment.

Deze website bevat links naar andere websites die door derden worden onderhouden. Wij hebben geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten die op deze websites van derden worden aangeboden en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid, van welke aard dan ook, voor de gevolgen die op enigerlei wijze voortvloeien uit het gebruik van deze websites.

Door derden ingezonden berichten en antwoorden alsmede door derden gevoerde discussies op deze website zijn volledig onder verantwoordelijkheid van de inzenders.

Copyright

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele en industriële rechten, waaronder auteursrecht, portretrecht, persoonlijkheidsrecht, octrooirecht, merkenrecht, handelsrecht, enzovoort, dit in de meeste ruime zin, met betrekking tot op deze website gepubliceerde informatie en publicaties, zijn voorbehouden.

Behalve het downloaden en printen voor eigen gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Privacy statement

De persoonlijke gegevens die U op deze website invult zullen en kunnen worden gebruikt voor het doel waarvoor U de gevraagde informatie hebt verstrekt. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de NADB en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bondsbureau@nadb.eu. Deze mail zal binnen vier weken worden beantwoord.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NADB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met bondsbureau@nadb.eu.

NADB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. NADB verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NADB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Website

De NADB gebruikt Cookies, of vergelijkbare technieken. De website van de NADB gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Er worden geen verdere persoonsgegevens dan bovenstaande gegevens via cookies via onze website verwerkt.

Toepasselijkheid

Door gebruik van deze website verklaart U zich akkoord met het bovenstaande.